शिंगणापूर योजनेवरील अवलंबून असणा-या भागामध्ये पाणी पुरवठा होऊ शकणार नाही

कोल्हापूर ता.13 :- शहरातील ए, बी व ई वॉर्ड त्यास सलग्नीत उपनगरे, ग्रामिण भागातील नळ कनेक्शन धारकांना कळविणेत येते की, शिंगणापूर योजनेवरील 1100 मीमी व्यासाच्या प्रिस्ट्रेस पाईपला चंबुखडी टाकीनजीक गळती उद्भवली असलेने, सोमवार दि.16सप्टेंबर 2019 रोजी सदर गळती काढणेचे काम हाती घेणेत येणार आहे. त्यामुळे शिंगणापूर योजनेवरील अवलंबून असणा-या खालील भागामध्ये सदर दिवशी पाणी पुरवठा होऊ शकणार नाही. तसेच मंगळवार दि. 17सप्टेंबर 2019 रोजी अपुरा व कमी दाबाने पाणी पुरवठा होईल.
ए, बी, वॉर्ड त्यास सलग्नीत उपनगरे, ग्रामिण भाग व शहराअंतर्गत येणा-या साळोखेनगर, कणेरकर नगर, बापूरामनगर, आय.टी.आय, कळंबा जेल, आपटेनगर, दत्तोबा शिंदेनगर, जीवबानाना पार्क, सुभाषनगर पंपींगवर अवलंबून असणारा, दादु चौगुले नगर सलग्नीत, जरगनगर, रामानंदनगर, रायगड कॉलनी सलग्नीत ग्रामिण भाग, संभाजीनगर काही भाग, एल.आय.सी.कॉलनी, देवकर पाणंद काही भाग, साळोखे पार्क, जवाहर नगर, वाय.पी.पोवार नगर, टिंबर मार्केट, गंजीमाळ, वारे वसाहत व विजयनगर शिवाजीपेठ, मंगळवार पेठ (काही भाग),इत्यादी तसेच
ई वॉर्डातील राजारामपुरी वितरण व्यवस्थेवर अवलंबून असणारा सम्राटनगर, प्रतिभानगर, सायबर चौक, संपूर्ण राजारामपुरी, शाहु मिल, उद्यमनगर, राजेंद्रनगर, टाकाळा, दौलतनगर, शाहुपूरीतील (काही भाग), पाचबंगला, साईक्स एक्स्टेशन, कावळानाका, रूईकर कॉलनी, लिशा हॉटेल, सह्याद्री सोसायटी, कदमवाडी, राजीवगांधी वसाहत, लोणार वसाहत, शिवाजी पार्क, महाडीक वसाहत, इत्यादी भागातील नागरिकांना दैनंदिन होणारा पाणी पुरवठा पुर्णपणे होवू शकणार नाही. तसेच मंगळवार दि.17सप्टेंबर 2019 होणारा पाणी पुरवठा अपूरा व कमी दाबाने होणार आहे. संबधित भागातील नागरीकांना दैनंदिन पिण्याच्या पाण्याची सोय होण्याच्या दृष्टीने महानगरपालिकेकडील उपलब्ध टँकर व खाजगी टँकर व्दारे पाणी वाटपाचे नियोजन करण्यात आले आहे.
तरी कृपया वरील भागातील नागरीकांनी उपलब्ध पाणी काटकसरीने वापरून कोल्हापूर महानगरपालिकेस सहकार्य करावे असे आवाहन शहर पाणी पुरवठा विभागाकडून करण्यात येत आहे. या कालावधीमध्ये बालिंगा, बावडा व कळंबा जलशुध्दीकरण केंद्राव्दारे होणारा पाणी पुरवठा नियमित असणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!